logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ / พันธกิจ

ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจของส่วนต่างๆ

 • ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

ด้านการใช้ประโยชน์ในราชการ 

          การอนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ประสงค์ การใช้ที่ราชพัสดุ ควบคุม และบริหารจัดการสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ศาลากลาง สมุทรปราการ การขอใช้ที่เพื่อก่อสร้างบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

การขอใช้ที่เพื่อก่อสร้างป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมุทรปราการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หอชมเมืองสมุทรปราการ   

 

 

  การขอใช้ที่เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองสมุทรปราการ

 

 

 

 

การพัฒนาและการจัดประโยชน์

         จัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ โครงการบ้านมั่นคง/การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การการจัดทำเงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลการประมูล การจัดทำสัญญาเช่าการกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร การดำเนินงานด้านคดีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุก โต้แย้งกรรมสิทธิ์ และดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญา และนอกเหนือสัญญาการใช้สิทธิตามสัญญาการบิกเลิกสัญญา การพิจารณาการต่าง ๆ ด้านที่ราชพัสดุ การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดประโยชน์ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติงานและเร่งรัดติดตามงาน ตลอดจนการประเมินผลงานปฏิบัติงานตามหนัที่ที่ได้รับมอบหมายจากธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

 

 • ส่วนจัดการฐานข้อมูล

ด้านทะเบียนและหลักฐาน 

          จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้รับระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอนหรือค่าเวนคืนหรือกฏหมายอื่น การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ราชการ หรือจากการจัดให้เช่า ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อ หารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ

ด้านสำรวจและส่งเสริมการวัด

          ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง คูเมืองในภาคสนาม จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน และดำเนินการอื่นๆ ตามประมวลกฏหมายที่ดินรวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2538 จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ จัดเก็บ ดูแล จัดหาบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ อีกทั้งให้การสนับสนุน คำปรึกษาข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัดสอบเขต และจัดทำแผนที่เขตเช่า

ด้านการวางแผนและการพัฒนาศัยกภาพที่ราชพัสดุ

          ภาพแสดงแนวเขตที่ดินราชพัสดุบริเวณที่ขอเปิดประมุล ดำเนินการจัดทำแผนที่บริเวณการพัฒนาที่ดินราชพัสดุให้เกิดมูลค่าและรายได้ และดำเนินการเกี่ยวกับขอขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิการเช่า เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้ ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุ ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่า ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญาการบุกรุก และโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อาคารชุด สมุทรปราการ
 
           รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด และทรัพย์สินอื่นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • ส่วนบริหารทั่วไป

ด้านการจัดเก็บรายได้

          ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี การงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่า ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ เร่งรัดติดตามทวงถามเงินต่างๆ ทุกประเภท ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจ้ดทำประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปี ดำเนินการจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุ เงินประกันการเช่า และเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ เงินค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ นอกจากนั้นจัดทำทะเบียนคุมรายได้ ทะเบียนคุมรายรับ - รายจ่าย พร้อมทั้งจัดทำรายงานการจัดเก็บรายได้ของทุกเดือน และดำเนินการทางพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับ ปฏิบัติงานด้านบุคลากรของสำนักงาน ดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ ดำเนินการจำหน่าย - จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 

 

พันธกิจจังหวัดสมุทรปราการ

 

1. ปกครอง ดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุซึ่งได้จัดสรรให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์

 
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้ ตึกที่ได้รับจากการยึดทรัพย์ซึ่งได้ประมูลจัดให้เช่า
3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด
 
 
4. ประสานงานและปฏิบัติตามนโยบายของกรมธนารักษ์เกี่ยวกับพันธกิจของกรมธนารักษ์ ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์ ตั๋วเงินคงคลัง ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และด้านอื่นๆ ตามที่กรมธนารักษ์มอบหมายและขอความร่วมมือ

 

5. ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดสมุทรปราการที่เกี่ยวข้อง

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1794 ครั้ง