logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น(กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)
  7 กันยายน 2558
 • การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
  7 กันยายน 2558
 • การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  7 กันยายน 2558
 • ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง(อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง)
  7 กันยายน 2558
 • ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง(อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
  7 กันยายน 2558
 • การขอนำอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
  7 กันยายน 2558
 • การขอนำที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
  7 กันยายน 2558
 • การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  7 กันยายน 2558
 • การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ทำทางเข้า-ออก ผ่านที่ราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ำใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า
  7 กันยายน 2558
 • การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ในเอกสารการเช่า
  7 กันยายน 2558
 • การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  7 กันยายน 2558
 • การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงแบ่งแยก/รวมแปลง/ตกหล่น
  7 กันยายน 2558