logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบหนังสือมอบอำนาจการรับเหรียญ
  12 มกราคม 2561
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  18 มีนาคม 2559
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)
  18 มีนาคม 2559
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  18 มีนาคม 2559
 • แบบฟอร์มคำร้องขอคัดสำเนาบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด
  23 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
  27 พฤศจิกายน 2557
 • รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
  27 พฤศจิกายน 2557
 • รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
  27 พฤศจิกายน 2557
 • แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ
  27 พฤศจิกายน 2557
 • แบบส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.10)
  27 พฤศจิกายน 2557
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  27 พฤศจิกายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร