logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาซื้อขายรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาซื้อขายรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักข้าราชการ และงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 สิงหาคม 2558
 • ประกาศราคากลางการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และงานซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
  7 สิงหาคม 2558