logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

เกี่ยวกับจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ หรือเรียกโดยทั่วไปว่า "เมืองปากน้ำ" เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่สำคัญในอดีต หมายถึงกำแพงชายทะเลหรือกำแพงริมทะเล สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในสมัยของพระเจ้าทรงธรรม เดิมตั้งอยู่ใกล้คลองบางปลากดทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการเป็นเมืองใหม่ที่บริเวณเจ้าพระยา คือ ตำบลปากน้ำในปัจจุบัน อยู่ระหว่างคลองปากน้ำกับคลองมหาวงศ์ อันเนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าที่ตั้งเมืองสมุทรปราการยังไม่มั่นคงพอที่จะตั้งรับต่อสู้กับข้าศึกได้ และได้ทำพิธีฝังหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 4 ขึ้น 7 ค่ำ พ.ศ. 2365 บริเวณที่ฝังหลักเมืองชาวบ้านเรียกว่า "ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง" เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของชาวสมุทรปราการมาจนถึงปัจจุบันนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 จังหวัดพระประแดงถูกยุบและให้มารวมขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นจังหวัดพระประแดงจึงคงสภาพเป็นเพียงอำเภอพระประแดงที่ตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 จังหวัดสมุทรปราการถูกยุบไปรวมกับจังหวัดพระนคร จนถึงปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และดำรงฐานะเป็นจังหวัดสมุทรปราการมาจนถึงทุกวันนี้  จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีป้อมปราการมากมายที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของข้าศึกตั้งอยู่ทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาดังต่อไปนี้ คือ

1. ป้อมประโคนชัย
2. ป้อมนารายณ์ปราบศึก
3. ป้อมปราการ
4. ป้อมกายสิทธิ์
5. ป้อมผีเสื้อสมุทร
6. ป้อมตรีเพชร
7. ป้อมคงกระพัน
8. ป้อมเสือซ่อนเล็บ
9. ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ปัจจุบันนี้ป้อมปราการในจังหวัดสมุทรปราการเหลืออยู่เพียง  2 ป้อม เท่านั้น คือ ป้อมผีเสื้อสมุทร  และป้อมพระจุลจอมเกล้า

          จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 - 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 - 101 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร 
- ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร

 

 

ตราประจำจังหวัดสมุทรปราการ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จังหวัดสมุทรปราการ png

 

  พระเจดีย์  หมายถึง  พระสมุทรเจดีย์ที่สร้างอยู่กลางแม่น้ำ ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระไตรปิฎก

  พระอุโบสถ หมายถึง พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร (พระมงคลชัยวัฒน์) ต้นไม้/ดอกไม้ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

 

                                              ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ต้นไม้จังหวัดสมุทรปราการ png          ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอกไม้จังหวัดสมุทรปราการ png

                                                   ต้นโพทะเล                    ดอกดาวเรือง 

 

วิสัยทัศน์

          ศูนย์กลาง Logistics เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของชาติ บ้านเมืองน่าอยู่ และเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ
 


คำขวัญประจำจังหวัด

ป้อมยุทธนาวี                   พระเจดีย์กลางน้ำ    
ฟาร์มจระเข้ใหญ่                งามวิไลเมืองโบราณ    
สงกรานต์พระประแดง          ปลาสลิดแห้งรสดี    
ประเพณีรับบัว                  ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
 

การปกครอง

จังหวัดสมุทรปราการแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย

  1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ
  2. อำเภอบางบ่อ
  3. อำเภอบางพลี
  4. อำเภอพระประแดง
  5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
  6. อำเภอบางเสาธง

  ใน 6 อำเภอ แบ่งออกเป็น 50 ตำบล 405 หมู่บ้าน

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

          พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 30 แห่ง จำแนกได้ดังนี้

 

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

 

ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร (คน)
(ณ สิ้นปี 2555)
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1
7.33
2542 เมืองฯ 1 - 1
51,691
เทศบาลเมือง
2 (1)
0.61
2480 พระประแดง 1 - 1
10,744
3 (2)
15.50
2545 พระประแดง 3 - 3
74,903
4 (3)
9.30
2550 เมืองฯ - 1 1
25,726
5 (4)
25.50
2552 พระประแดง 5 - 5
77,787
เทศบาลตำบล
6 (1)
 
2538 เมืองฯ - 3 3
30,822
7 (2)
 
2542 เมืองฯ 4 - 4
119,190
8 (3)
 
2542 เมืองฯ - 2 2
23,752
9 (4)
 
2542 เมืองฯ - 1 1
55,796
10 (5)
 
2542 เมืองฯ - 3 3
102,114
11 (6)
 
2542 บางบ่อ - 1 1
6,522
12 (7)
 
2542 บางบ่อ 1 - 1
3,261
13 (8)
 
2542 บางบ่อ - 1 1
11,732
14 (9)
 
2542 บางพลี - 3 3
8,198
15 (10)
 
2542 พระสมุทรเจดีย์ 1 - 1
13,218
16 (11)
 
2542 พระสมุทรเจดีย์ - 2 2
17,577
17 (12)
 
2542 บางเสาธง - 2 2
23,520
18 (13)
 
2554 บางบ่อ 1 - 1
9,086

 


จำนวนประชากร

          จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรเป็นอันดับ 2 ของภาค รองจากกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่เป็นจังหวัดรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพฯ ทั้งในด้านการผลิต คือ อุตสาหกรรม และการกระจายตัวของประชากร ทำให้สมุทรปราการมีประชากรย้ายถิ่นจากที่อื่นมาในจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งประชากรที่เคลื่อนย้ายเข้ามาโดยแจ้งย้ายที่อยู่อย่างถูกต้อง และไม่ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาก็มี ทำให้ประชากรที่มีอยู่จริงสูงกว่าจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน กลุ่มอายุ 20-29 ปี จะมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ต่ำกว่ากลุ่มอื่น

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2554 มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น  1,192,033  คน

แยกเป็นชาย 574,770 คน หญิง 617,263 คน จำนวนประชากรแฝงประมาณเกือบ 1 เท่าของประชากรตามทะเบียนราษฎร์     

 

อำเภอ ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน

เมืองสมุทรปราการ

240,923

261,896

502,819

207,732

พระประแดง

99,278

105,014

204,292

82,770

บางพลี

96,082

105,382

201,464

107,896

พระสมุทรเจดีย์

56,680

59,104

115,784

46,713

บางบ่อ

47,854

50,014

97,868

33,652

บางเสาธง

33,953

33,853

69,806

44,645

รวม

574,770

617,263

1,192,033

523,408

ที่มา:  ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554


สภาพภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลาง แยกพื้นที่ออกเป็นด้านตะวันตกและด้านตะวันออกและมีลำคลองหลายสาย ซึ่งมีความสำคัญในด้านการชลประทานเพื่อการเกษตร และใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำด้วยโดยทั่วไปแล้วลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด สามารถแบ่งพื้นที่ออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

-   บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมดเหมาะสำหรับการทำนาและทำสวน

-   บริเวณตอนใต้ใกล้ชายฝั่งทะเล น้ำทะเลท่วมถึงและพื้นดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ง โดยมากจะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำป่าจากและป่าฟืน

-   บริเวณที่ราบกว้างใหญ่ทางตอนเหนือและตะวันออก ซึ่งจะเป็นที่ราบลุ่มติดต่อกันตลอด มีคลองชลประทานหลายแห่ง เหมาะแก่การทำนา

 

การเดินทาง

การเดินทางรถยนต์

          สามารถใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (สายเก่า) และเส้นทางหลวงหมายเลข 303 ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร เข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

 

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ (ขสมก.) 
             

      ปอ.507 (ปากน้ำ-ขนส่งสายใต้)
                ปอ.508 (ปากน้ำ-ท่าราชวรดิษฐ์)
                ปอ.511 (ปากน้ำ-ขนส่งสายใต้)
                ปอ.510 (รังสิต-ปู่เจ้าสมิงพราย)
                ปอ.23 (สำโรง-ทางด่วน-เทเวศน์)
                ปอ.25 (ปากน้ำ-ท่าช้าง)
                ปอ.102 (ปากน้ำ-ช่องนนทรี)
                ปอ.545 (นนทบุรี-สำโรง)
                ปอ.129 (สำโรง-บางเขน)
                ปอ.142 (ปากน้ำ-การเคหะธนบุรี)
                ปอ.145 (ปากน้ำ-สวนจตุจักร)
                ปอ.536 (ฟาร์มจระเข้-หมอชิตใหม่) 
                ปอ.20 (ป้อมพระจุลฯ-ท่าน้ำดินแดง)


รถโดยสารประจำทางธรรมดา

      สาย 2 (สำโรง-ปากคลองตลาด)
                 สาย 6 (พระประแดง-บางลำภู)  
                 สาย 23 (สำโรง-เทเวศร์)
                 สาย 25 (ปากน้ำ-ท่าช้าง)
                 สาย 45 (สำโรง-สี่พระยา)
                 สาย 82 (พระประแดง-สนามหลวง)
                 สาย 116 (สำโรง-สาทร) 
                 สาย 129 (บางเขน-สำโรง) 
                 สาย 145 (สวนจตุจักร-ปากน้ำ)


รถร่วมบริการของเอกชน

      สาย 1141 (ปากน้ำ-ศรีเอี่ยม-ราม 2) ฝั่งด้านถนนสุขุมวิท
                 สาย  365  (ปากน้ำ-ศรีเอี่ยม-โรงไฟฟ้าบางปะกง) ฝั่งด้านถนนสุขุมวิท
                 สาย 1196 (ปากน้ำ-ศรีเอี่ยม) ฝั่งด้านถนนศรีนครินทร์ 
 
 

ที่พักและโรงแรม

อำเภอเมือง
 
นิทราสวรรค์                   106 ตำบลปากน้ำ โทร. 395-1608 จำนวน 39 ห้อง ราคา 120-350 บาท
บรรทมทิพย์                   401 หมู่ 4 ซอยสุขุมวิท 115 ตำบลเทพารักษ์ โทร. 394-2708 มีห้องพัดลมและปรับอากาศ 
                                จำนวน 50 ห้อง    ราคา 160-200 บาท
บางปูอินน์                     259 หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 37 โทร. 323-9627-8 มีห้องปรับอากาศ
                                จำนวน 98 ห้อง ราคา 450 บาท
ประสาทสุข                     188 ตำบลสำโรงเหนือ โทร. 393-1572 จำนวน 16 ห้อง ราคา 150-250 บาท
ปากน้ำ                         101/1-2 ถนนนารายณ์ปราบศึก ตำบลปากน้ำ โทร. 387-1691 จำนวน 21 ห้อง ราคา 200-350 บาท
ผาสุข                          701 หมู่ 10 ซอยสุขุมวิท 109 ตำบลสำโรงเหนือ
พาราอินน์                      1970/11-14 ซอยมิตรอุดม 1 ตำบลสำโรงเหนือ โทร. 398-9945-6 มีห้องปรับอากาศ จำนวน 50 ห้อง
                                ราคา 400-500 บาท
เพ็ชรอินน์                     143 หมู่ 5 ซอยวัดด่านสำโรง จำนวน 82 ห้อง ราคา 300-400 บาท
บ้านพักตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ ถนนสุขุมวิท บ้านพักราคา 250-750 บาท โทร. 323-9138, 323-9983
 
อำเภอพระประแดง
 
นิวศรีสวัสดิ์                    128/14 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางผึ้ง โทร. 462-7717 มีห้องพักพัดลมและปรับอากาศ 47 ห้อง
                                 ราคา 220-280 บาท
พระประแดง                    281 ถนนนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางผึ้ง โทร. 462-6751 จำนวนห้องพักพัดลม 20 ห้อง ราคา 70 บาท
ท๊อปอินน์                       345 ถนนสุขสวัสดิ์ โทร. 463-7383, 463-5556-7 ห้องพักปรับอากาศ 90 ห้อง ราคา 500-600 บาท

 

- | จำนวนเข้าชม 14623 ครั้ง