logo
กรมธนารักษ์
Office of Samutprakan Provincial Treasury
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ / พันธกิจ

ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ

  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  4. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม

  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจตามฝ่าย
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ( ฝ่ายจัดประโยชน์ )

ด้านการใช้ประโยชน์ในราชการ

    

การขอใช้ที่เพื่อก่อสร้างสถานที่ราชการบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
           การอนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ประสงค์ การใช้ที่ราชพัสดุ ควบคุม และบริหารจัดการสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การพัฒนาและการจัดประโยชน์
จัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ โครงการบ้านมั่นคง
         การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการโครงการ
และผลประโยชน์ตอบแทน การการจัดทำเงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลการประมูล การจัดทำสัญญาเช่า
การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร การดำเนินงาน
ด้านคดีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุก โต้แย้งกรรมสิทธิ์ และดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญา และนอกเหนือสัญญา
การใช้สิทธิตามสัญญาการบิกเลิกสัญญา การพิจารณาการต่าง ๆ ด้านที่ราชพัสดุ การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปล
วัตถุประสงค์การเช่า การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิก
สัญญา การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดประโยชน์ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
จัดผลประโยชน์ปฏิบัติงานและเร่งรัดติดตามงาน ตลอดจนการประเมินผลงานปฏิบัติงานตามหนัที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

ส่วนจัดการฐานข้อมูล ( ฝ่ายจัดการฐานข้อมูล )
ด้านทะเบียนและหลักฐาน
            จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อ
ให้ได้รับระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ ประโยชน์ เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอนหรือค่าเวนคืนหรือกฏหมายอื่น การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ราชการ หรือจากการจัดให้เช่า ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อ หารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ

ด้านสำรวจและส่งเสริมการวัด
           ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง คูเมืองในภาคสนาม จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน และดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฏหมายที่ดินรวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
สำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ.2538 จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ จัดเก็บ ดูแล จัดหาบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ อีกทั้งให้การสนับสนุน คำปรึกษาข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัดสอบเขต และจัดทำแผนที่เขตเช่า

ด้านการวางแผนและการพัฒนาศัยกภาพที่ราพัสดุ
ภาพแสดงแนวเขตที่ดินราชพัสดุบริเวณที่ขอเปิดประมุล
          ดำเนินการจัดทำแผนที่บริเวณการพัฒนาที่ดินราชพัสดุให้เกิดมูลค่าและรายได้ และดำเนินการเกี่ยวกับขอขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิการเช่า เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้ ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุ ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินใหคุ้มค่า ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญาการบุกรุก และโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องและเป็นธรรม

         ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด และทรัพย์สินอื่นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ด้านการจัดเก็บรายได้ 


         ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี การงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่า ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ เร่งรัดติดตามทวงถามเงินต่าง ๆ ทุกประเภท ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจ้ดทำประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปี ดำเนินการจัดเก็บรายได้ที่ราชพัสดุ เงินประกันการเช่า และเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้อง เงินค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ จัดทำทะเบียนคุมรายได้ ทะเบียนคุมรายรับ

 

  • รายจ่าย พร้อมทั้งจัดทำรายงานการจัดเก็บรายได้ของทุกเดือน และดำเนินการทางพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับ ปฏิบัติงานด้านบุคลากรของสำนักงาน ดำเนินการเกี่ยวับสารสนเทศ ดำเนินการจำหน่าย-จ่ายแลกเหรียญกษาปรณ์ที่ระลึก และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจจังหวัดสมุทรปราการ

 

          1.  ปกครอง การดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อม สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ ที่ดินราชพัสดุซึ่งได้จัดสรรให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์

 

 

 

          2.  พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้ ตึกที่ได้รับจากการยึกทรัพย์ซึ่งได้ประมูลนจัดให้เช่า

          3.  ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด

 

 

          4.  ประสานงาน และปฏิบัติตามนโยบายของกรมธนารักษ์เกี่ยวกับพันธกิจของกรมธนารักษ์ ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์ ตั๋วเงินคงคลัง ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และด้านอื่น ๆ ตามที่กรมธนารักษ์มอบหมาย และขอความร่วมมือ

 

 

 

 

          5.ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดสมุทรปราการที่เกี่ยวข้อง

 

9 July 2556 | Count View 576