logo
กรมธนารักษ์
Office of Samutprakan Provincial Treasury
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • แบบหนังสือมอบอำนาจการรับเหรียญ
    12 January 2561
  • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
    18 March 2559
  • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)
    18 March 2559
  • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
    18 March 2559
  • แบบฟอร์มคำร้องขอคัดสำเนาบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด
    23 February 2558
  • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
    27 November 2557
  • รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
    27 November 2557
  • รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
    27 November 2557
  • แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ราชพัสดุ
    27 November 2557
  • แบบส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.10)
    27 November 2557
  • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
    27 November 2557
Category